2003 Fish FryDon Potvin
Ron & Jim
Kitchen Crew
Ron Laitinen
Jerry, Bonnie & Lenora
Jim Wetton
Yogi Carlson